« Terug naar het nieuwsoverzicht

Arbeid, aandachtspunt fysiotherapeut

wo 25 oktober 2017, 14:57

Hebben fysiotherapeuten voldoende aandacht voor arbeid in hun handelen bij cliënten met een musculoskeletale aandoening?

Algemeen fysiotherapeuten kunnen een belangrijke rol spelen tijdens de revalidatie van cliënten met een musculoskeletale aandoening. En die nog aan het werk zijn of die terug willen keren naar werk. Van belang is dat deze fysiotherapeuten voldoende specifieke kennis en vaardigheden hebben om binnen de eerste lijn herstel en re-integratie te bespoedigen. Op dit moment lijkt de aandacht voor arbeid en arbeidsparticipatie binnen de eerstelijnsfysiotherapie beperkt.

Het artikel doet verslag van een door  Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) van het KNGF gesubsidieerde project; “De bijdrage van de fysiotherapie aan de arbeidsparticipatie van werknemers met een musculoskeletale aandoening”.  Een deel van het artikel is gebaseerd op onderstaande publicatie voortvloeiend uit dit project: Hutting N, Oswald W, Staal JB, Nouwens E, Nijhuis van der Sanden MWG, Heerkens YF, Psysical therapists and importance of work participation in clients with musculoskeletal disorders; a focus study. BMC Musculoskelet Disor 2017;18(1):196.

Inleiding

Musculoskeletale aandoeningen zijn wereld een probleem en kunnen leiden tot verminderd welzijn, lage kwaliteit van leven en hoge kosten voor de samenleving. Een groot deel van de werkende cliënten met musculoskeletale aandoeningen bij de fysiotherapeut heeft arbeidsrelevante klachten. Aandacht voor arbeid binnen dagelijks handelen van de fysiotherapeut groeit. Maar de vraag is of er in het dagelijks handelen van de fysiotherapeut voldoende aandacht voor is. Het is van belang omdat de fysiotherapeut een grote rol kan spelen in het aan het werk houden en het weer aan het werk krijgen van cliënten.

Doelstelling en Methode

Het doel was het helder krijgen hoe fysiotherapeuten op dit moment werk integreren binnen het fysiotherapeutisch handelen. Hoe dit verbeterd kan worden. En of de huidige stand van zaken aansluit bij de verwachtingen en behoefte van werknemers met chronische (> 3 mnd) musculoskeletale klachten. Binnen het project is gebruik gemaakt 3 methodes. Focusgroepen met fysiotherapeuten die werkende cliënten met chronische musculoskeletale aandoeningen behandelen. Telefonische interviews met cliënten met betaald werk, met een musculoskeletale aandoening die onder behandeling zijn van een fysiotherapeut. Cross-sectionele survey onder algemeen werkende fysiotherapeuten die werkende cliënten met een chronisch musculoskeletale aandoening behandelen.

Resultaten

Fysiotherapeuten uit de focusgroep vonden het belangrijk om binnen fysiotherapeutisch handelen aandacht te hebben voor werk van de cliënt. Dit omdat het een oorzakelijk of een herstel belemmerde factor kan zijn. Deelnemers gaven aan dat arbeidsgerelateerde factoren geen prioriteit hebben onder fysiotherapeuten, maar een grotere rol zouden moeten spelen. Volgens cliënten is er binnen fysiotherapeutische interventie vaak aandacht voor werk  van cliënt. In de meeste gevallen wordt het werk in algemeenheid meegenomen.

lees meer over de resultaten in het artikel

Conclusie

De resultaten van dit project geven inzicht in boevengenoemde doelstelling. Fysiotherapeuten vinden het over het algemeen belangrijk om binnen hun handelen, aandacht te hebben voor het werk van de cliënt en arbeidsgerelateerde factoren. Cliënten noemen de fysiotherapeut als voor de hand liggende zorgverlener om arbeidsgerelateerde zaken mee te bespreken. Echter, de mate waarin algemeen fysiotherapeuten aandacht hebben voor arbeidsgerelateerde factoren binnen handelen moet worden verbeterd. De kennis van de algemeen fysiotherapeut over een scala aan arbeidsgerelateerde onderwerpen en over de rol van de arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut moet worden vergroot. De samenwerking tussen algemeen fysiotherapeut en bedrijfsfysiotherapeut is over het algemeen onvoldoende en moet worden verbeterd.

Implicaties voor de praktijk

Het is aanbevelingswaardig om een overzicht te maken van arbeidsgerelateerde factoren dat door een algemeen fysiotherapeut gebruikt kan worden. Ook lijkt het waardevol de factor arbeid systematisch te adresseren binnen het fysiotherapeutisch handelen. Hiervoor lijkt een rol weggelegd voor individuele fysiotherapeuten, opleidingen en beroepsorganisaties. Het kennisniveau van de algemeen fysiotherapeut kan verhoogd worden door arbeid een prominente plaats te geven in bacheloropleiding, cursussen en symposia. Ook dient de samenwerking tussen algemeen fysiotherapeut en arbeids- bedrijfsfysiotherapeuten te worden verbeterd. Dit kan door middel van vergroten van kennis en inzicht van de algemeen fysiotherapeut van arbeidsgerelateerde factoren en meerwaarde van arbeids- bedrijfsfysiotherapeuten en door het stimuleren van de samenwerking o.a door faciliteren van netwerken. Het lijkt tevens zinvol dat arbeids- bedrijfsfysiotherapeuten zich meer profileren.

Artikelen

Hutting 2017 ( nederlands)

Hutting 2017

Oswald et al 2017

Lees meer over hoe de Post HBO opleiding Register FysioCoach® tegemoetkomt aan de conclusie van dit onderzoek en hoe hiermee invulling wordt gegeven aan de implicaties voor de praktijk. Wil je meer weten, meld je dan aan voor de webinar over deze opleiding.

Arbeid, arbeidsparticipatie aandachtspunt fysiotherapeut